Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden gelden voor alle behandelingen. Als je een afspraak maakt voor een behandeling/sessie bij Praktijk Eigen Innerlijke Kracht is dat tevens een bevestiging dat je akkoord gaat met deze algemene voorwaarden inclusief privacyverklaring.

Alle behandelingen zijn op afspraak.

Privacyverklaring

Praktijk Eigen Innerlijke Kracht, gevestigd aan Stille Steeg Oost 44, 3823ZL Amersfoort, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

www.eigeninnerlijkekracht.nl

Stille Steeg Oost 44, 3823ZL Amersfoort

KvK nummer: 72504072

Mijn naam is Thamar Philips, Functionaris Gegevensbescherming van Praktijk Eigen Innerlijke Kracht. Ik ben te bereiken via Thamar@eigeninnerlijkekracht.nl

Persoonsgegevens die ik verwerk

Praktijk Eigen Innerlijke Kracht verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Geboortedatum

– Geboorteplaats

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk

Praktijk Eigen Innerlijke Kracht verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

– gezondheid

– familie- en gezinssituatie, verleden en heden

– de zorgvraag

– het zorgplan

– de uitgevoerde zorg

– de evaluatiegegevens

– afspraken met andere hulpverleners

– aanvullingen die de cliënt wenselijk acht

– gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is.  Ouders raad ik dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via Thamar@eigeninnerlijkekracht.nl, dan verwijder ik deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

Praktijk Eigen Innerlijke Kracht verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren

– Je te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten

– Praktijk Eigen Innerlijke Kracht verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor mijn belastingaangifte

– Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens verwerk ik in het kader van de behandeling om tot een doelgericht en effectief plan van aanpak en uitvoering te komen

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar

Praktijk Eigen Innerlijke Kracht bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. De persoonlijke gegevens worden maximaal nog een jaar na het laatste contact tussen jou en Praktijk Eigen Innerlijke Kracht bewaard voor het sturen van informatie en voor als je opnieuw gebruik wilt maken van een sessie/behandeling. Na dat jaar worden de persoonlijke, bijzondere en/of gevoelige gegevens vernietigd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Praktijk Eigen Innerlijke Kracht verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik

Praktijk Eigen Innerlijke Kracht gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Praktijk Eigen Innerlijke Kracht en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar Thamar@eigeninnerlijkekracht.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.  Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Praktijk Eigen Innerlijke Kracht wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe ik persoonsgegevens beveilig

Praktijk Eigen Innerlijke Kracht neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De persoonlijke, bijzondere en/of gevoelige gegevens worden bewaard in een kluis met cijferslot en op een computer met wachtwoordbescherming.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Thamar@eigeninnerlijkekracht.nl

Verantwoordelijkheid

Praktijk Eigen Innerlijke Kracht is niet verantwoordelijk voor uitspraken of handelingen die gedaan worden door derden, ongeacht of deze plaats vinden binnen Eigen Innerlijke Kracht.

Wat je zelf doet met de gegeven adviezen en behandeling/sessie is van groot belang voor het slagen van de therapie.

Praktijk Eigen Innerlijke Kracht is niet verantwoordelijk voor eventuele lichamelijke of psychische klachten tijdens of na afloop van een behandeling/ sessie.

Praktijk Eigen Innerlijke Kracht is niet aansprakelijk voor enig handelen of nalaten van de cliënt en/of voor de gevolgen van deelname aan de behandelingen/ sessie.

Disclaimer

Behandelingen/sessies vervangen nooit het bezoek aan of het advies van een arts of andere medisch specialist.

Adviezen gegeven door Praktijk Eigen Innerlijke Kracht zijn nooit bedoeld ter vervanging van medisch advies.

Wanneer jij onder behandeling bent van een arts of medisch specialist, dien je deze behandeling altijd voort te zetten.

Als reactie op de sessie kunnen genezingsreacties optreden, deze zijn vaak onschuldig, maar als je het niet vertrouwt neem dan altijd contact op met Praktijk Eigen Innerlijke Kracht en eventueel je (huis) arts.

Praktijk Eigen Innerlijke Kracht kan geen garantie voor verbetering van de algehele gesteldheid geven.

Praktijk Eigen Innerlijke Kracht adviseert je het tijdig raadplegen van professionele medische zorg nooit uit te stellen of reeds verkregen medisch advies te veronachtzamen op basis van versterkte informatie van Praktijk Eigen Innerlijke Kracht .

Wanneer je medicatie gebruikt, voorgeschreven door een arts of specialist, mag je deze  medicatie en behandeling alleen in overleg met de arts of specialist wijzigen.

De cliënt is zich bewust van het feit dat de behandelaar geen diagnose stelt omtrent ziekte, geen medicatie voorschrijft en dat de informatie die uitgewisseld wordt de intentie heeft om te helpen meer bewust te worden van de innerlijke gezondheid en dat dit met de grootste wederzijdse discretie zal plaatsvinden.

Bij acute medische of psychische klachten adviseer ik je om altijd eerst contact op te nemen met je huisarts, en daarnaast met Eigen Innerlijke Kracht voor holistisch advies.

Eigen Innerlijke Kracht is niet aansprakelijk voor fysieke, psychische, materiële of immateriële schade ontstaan voor, tijdens of na een bezoek aan Praktijk Eigen Innerlijke Kracht, heen of terugreis inbegrepen.

Je volgt de behandeling/ sessie op eigen risico. 

 

Algemene voorwaarden
Facebook
LinkedIn